Samen staan we sterker! Daarom bundelen de instituten de krachten in het samenwerkingsverband Arbeid. Zij leggen hun ervaringen en resultaten samen en ontwikkelen nieuwe praktijken in pilootprojecten. Dit vormt de basis voor het gezamenlijk beleidswerk.


Samenlevingsopbouw doet ook aan politiek

  • Samenlevingsopbouw wil structurele veranderingen zien die een oplossing bieden voor gemeenschappelijke problemen van achterstelling en uitsluiting.
  • Onze praktijkervaringen vertalen we in beleidsvoorstellen.
  • We zetten beleidsmakers op alle politieke niveaus ertoe aan een sociaal beleid te voeren. Het beleid bepaalt immers of er naar kwetsbare groepen geluisterd wordt en of onze samenleving in sociale richting evolueert.
  • We zoeken steeds naar de meest geschikte manieren om kwetsbare groepen rechtstreeks in die dialoog te betrekken

Onze standpunten

  • een toereikend minimuminkomen als basis voor een menswaardig bestaan
  • optrekken van de uitkeringen en vervangingsinkomens tot minimaal de Europese armoedegrens
  • een werkgelegenheidsbeleid dat duurzame jobs creëert
  • een arbeidsmarkt die toegankelijk is voor iedereen, zonder discriminatie en met opleidingen en vorming op maat van (kwetsbare) mensen
  • een sociaal activeringsbeleid op maat, gericht op maatschappelijke integratie

 
W4  -  Wij Willen Waardig Werk
Inspiratiedag voor een toegankelijke arbeidsmarkt

Werkzoekenden en opbouwwerkers ontwikkelden de voorbije jaren op verschillende plaatsen in Vlaanderen goede praktijken en oplossingen die de arbeidsmarkt toegankelijker moeten maken.

Op 20 november 2018 presenteerden zij hun praktijken en beleidsvoorstellen in het Vlaams Parlement. De beleidsmakers kregen gefundeerde ideeën mee en veel inspiratie om de weg te bereiden naar toegankelijk en waardig werk, ook voor de meest kwetsbare werkzoekenden.

Timothy

Investeer in een integrale aanpak

>> Het verhaal van Timothy

 

 


>> Bekijk het programma van de inspiratiedag

>> Lees de beleidsaanbevelingen

>> Slotwoord