In het najaar 2018 trokken we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op 26 mei 2019 vinden de regionale, federale en Europese verkiezingen plaats.

In verkiezingscampagnes verdwijnen sociale thema’s makkelijk naar de achtergrond. De thema’s waar mensen die het moeilijk(er) hebben in onze samenleving echt van wakker liggen, zijn vaak ver te zoeken in de verkiezingsprogramma’s. De campagne ‘Ieders stem telt’ doet daar iets aan. Sinds 2012 grijpen we de verkiezingen aan om de noden van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities op de voorgrond te plaatsen.

Ons plan

Samen met vele partners willen we de noden van maatschappelijk kwetsbare groepen hoger op de politieke agenda krijgen. We dagen politici uit om te kiezen voor sociaal beleid want overheden hebben hefbomen in handen om achterstelling en uitsluiting aan te pakken. We overtuigen de publieke opinie ervan dat de keuze voor sociaal beleid goed is voor iedereen.

Tijdens de campagne geven duizenden mensen in Vlaanderen en Brussel hun mening over wat nodig is om menswaardig te leven: mensen uit de projecten van Samenlevingsopbouw en doelgroepen van partnerorganisaties. Ze denken na over hoe overheden hieraan kunnen bijdragen, kaarten hun beleidsprioriteiten aan bij de politieke partijen en vragen politici om een engagement uit te spreken.

Ook na de verkiezingen houden we de aandacht voor sociale beleidskeuzes en de dialoog met besturen levendig.

Wij zijn tevreden als ...

  • de stem van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities luid en duidelijk weerklinkt in de stembusslag
  • de noden en beleidsprioriteiten die kwetsbare groepen naar voor schuiven, hoog op de politieke agenda staan
  • politici uitdrukkelijk kiezen voor sociaal beleid
  • de publieke opinie overtuigd is dat sociaal beleid
    heel de samenleving ten goede komt